CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Tuesday, August 25, 2009

PEMBANGUNAN EKONOMI


PENGENALAN


Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan jumlah pendapatan dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi (economic growth), pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi pula melancarkan proses pembangunan ekonomi. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP di negara tersebut.

DASAR EKONOMI BARU

Objektif DEB ialah menyedari kedudukan ketidakseimbangan sosial ekonomi itu , kerajaan telah mengusahakan supaya satu pendekatan baru dalam rancangan pembangunan negara yang melibatkan program 20 tahun yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru. Matlamat utama dasar ini diperkenalkan ialah bagi mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan, penempatan dan sebagainya. Rancangan-rancangan pembangunan di bawah Dasar Ekonomi Baru adalah disusun dan dijalankan menerusi strategi serampang dua mata Mengurang dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluangpeluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum.Penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Membasmi kemiskinan Kemiskinan adalah sebab utama yang menimbulkan perasaan tidak puashati di kalangan rakyat. Ianya bukan sahaja terdapat di luar bandar tetapi juga di bandar. Keadaan ini boleh menggugat perpaduan negara kerana masalah kemiskinan adalah mengikut kaum dengan kadar kemiskinan
paling tinggi di kalangan orang Melayu yang tertumpu kepada aktiviti pertanian tradisional. Usaha telah dijalankan untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi dan projek pembangunan telah dirangka supaya mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur. Menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya pengeluarannya kepada sektor yang lebih lumayan, Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum antara kawasan bandar dan luarbandar dan antara wilayah, memodenkan kehidupan di luarbandar, mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumiputera. Mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia, memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan,kemudahan kemudahan infra-struktur dan lain-lain, penyusunan Semula Masyaraka Adalah menjadi hasrat kerajaan supaya menjelang tahun 1990 pemilikan saham / ekonomi Malaysia akan melambangkan komposisi kepentingan kaum di negara ini , di mana penyertaan Bumiputera sebanyak 30% , 40% bukan Bumiputera dan 30% terdiri dari pelabur-pelabur luar.

PENYELIDIKAN DALAM PERTANIAN

Kemajuan yang besar juga dapat dilihat dalam bidang pertanian. Di mana padi dapat mendatangkan hasil dalam jangkamasa pendek. Tanaman cuma tiga tahun sekali dan mutu tanaman tahan daripada serangan serangga perosak. Sebelum adanya perkembangan teknologi yang pesat hasil tanaman diperolehi dalam jangka masa yang lama dengan alatan tradisional. Malaysia sebagai sebuah negara membangun dan dalam perjalanan menuju negara maju menjelang tahun 2020, pasti tidak ketinggalan dalam arus pembangunan teknologi maklumat. Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya degan beberapa sumber asli seperti minyak, getah dan kelapa sawit menjadikannya sebuah negara maju dalam industri, makmur dan mempunyai pendapatan per kapita yang tinggi berbanding beberapa negara lain di Asia Tenggara.

WUJUDKAH PELABUR ASING DALAM ISU INI?

Pembangunan ekonomi bukan sahaja merujuk kepada kenaikan dalam pendapatan per kapita negara, tetapi turut melibatkan perubahan besar dalam struktur ekonomi.Sejak beberapa tahun dahulu, ramai ahli ekonomi menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai petunjuk kepada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebenarnya lebih sukar didefinisikan berbanding pertumbuhan ekonomi. Pembangunan bermakna bukan sahaja pendapatan negara yang tinggi tetapi juga perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi, termasuk tahap kesihatan dan pendidikan yang lebih baik, pengurangan kemiskinan dan peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik (Lynn, 2003).

Dengan perkembangan teknologi lebih ramai lagi pelabur asing yang masuk ke negara kita. Sebagai contohnya dengan adanya sistem komputer dan juga internet. Dengan adanya sistem teknologi ini, pelabur asing dan pelabur tempatan boleh berurus niaga melalui internet kerana ianya lebih mudah dan cepat untuk seseorang itu menyampaikan dan juga menerima mesej. Pembangunan ekonomi akan menjadi lebih mantap dan kukuh apabila ramai pelabur-pelabur asing yang masuk ke Malaysia. Selain itu, dengan adanya rangkaian sistem teknologi ini pelabur yang ingin medlibatkan diri ataupun bekerjasama dengan pelabur tempatan boleh mendapatkan maklumat mengenai laman web yang telah disediakan. Teknologi komunikasi yang dapat meningkatkan pelabur asing ini, secara tidak lansung dapat meningkatkan aliran modal antarabangsa dan juga meningkatkan pelaburan langsung asing (FDI).

EKSPLOITASI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI

Pelaksanaan strategi pembangunan tidak mempertimbangkan masalah-masalah sosial seperti penyerapan tenaga kerja yang luas, kemiskinan, distribusi pendapatan dan kekayaan, dan dampak teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Juga strategi pembangunan ini sama sekali tidak mempertimbangkan kelembagaan masyarakat yang ada. Pemikiran yang melandasi strategi pembangunan ini dikatakan bahwa di dalam masyarakat akan terjadi suatu proses yang harmonis yang akan menyebarkan manfaat pertumbuhan ekonomi ke seluruh masyarakat. Apa yang terjadi ialah (trickle-up) hasil-hasil pertumbuhan ekonomi. Hubungan yang eksploitasian terjadi di dalam sektor pertanian. Hubungan yang eksploitatif terjadi antara unit-unit ekonomi formal dengan sektor informal. Hubungan yang eksploitasian terjadi terhadap para pengguna melalui penentuan harga barang dan hubungan pengeksploitasian terjadi antara pihak pengusaha atau pemodal terhadap kaum buruh.

Dalam hal ini pihak buruh berada di dalam posisi undercompensated sedangkan faktor modal berada di dalam posisi overcompensated. Pihak buruh dibayar produktivitinya sehingga tingkat upah yang terbentuk mungkin hanya sama dengan nilai subsistence sahaja. Dalam hal ini, telah terjadi suatu pemindahan nilai yang berlebihan dari pihak buruh kepada pemilik faktor produksi yang lain. Perpindahan nilai yang berlebihan ini tidak lain adalah refleksi dari suatu proses eksploitasi. Timbul pertanyaan kenapa pihak buruh berada dalam posisi seperti ini? Pihak buruh berada dalam posisi ini disebabkan oleh dua faktor utama.

Pertama, buruh telah dianggap sebagai suatu kelompok kuli oleh pihak berkuasa sehingga mereka tidak akan mempunyai kedudukan di dalam syarikat tersebut. Kedua, keadaan surplus buruh dalam ekonomi secara keseluruhan yang telah mengakibatkan banyaknya orang yang bersedia dibayar murah asal mendapat pekerjaan.Selain itu juga, terjadinya proses eksploitasi disebabkan etika sosial atau tingkahlaku ekonomi yang tidak menjadi landasan dalam hubungan dan proses ekonomi. Nyata bahawa kita sedar atau tidak sedar kita telah didominasi oleh pemikiran ekonomi kapitalisme abad ke-19. Eksploitasi terhadap petani, yang dapat dianggap mewakili sebagaian terbesar pengusaha kecil, juga bertambah intensif seperti dibuktikan dengan menurunnya indeks nilai tukar yang diperoleh petani. Beban pengguna dipercayai bertambah berat melalui harga barang yang terus meningkat. Secara tidak langsung, ia lebih membebankan kepada golongan penduduk yang berpendapatan rendah.PERNIAGAAN E-DAGANG

Pada masa kini, kebanyakkan usahawan menggunakan internet sebagai medium untuk memasarkan produk mereka, tetapi kebanyakkan bukan produk internet. Mereka ini ialah pengguna kepada sistem internet itu sendiri, atau nama yang khususnya E-Commerce, atau E-Dagang. Maka siapa di sini yang melakukan Business Internet 100%? Untuk pemahaman yang lebih jelas, mereka ini ialah "service provider" kepada teknologi internet, contohnya seperti internet access provider, web hosting company, Search Engine seperti Google di mana produk mereka ialah digital 100% tidak termasuk "Hardware & Software" yang di gunakan.
Perniagaan e-dagang banyak dijalankan pada masa sekarang contohnya syrikat yang menjalankan perniagaan jenis ini ialah Uptrend2u, Hai-O,dan banyak lagi. Perniagaan e-dagang mengunakan medium internet sebagai pengantara ini menunjukan bahawa kemajuan teknologi menudahkan urusan perniagaan pada masa sekarang dan pada masa hadapan.

BIBLIOGRAFI

www.idonbiu.com/2009/.../lahirnya-ekonomi-kapitalisme.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi

ALAM SEKITAR


PENGENALAN


Perkataan “alam sekitar” atau dalam bahasa Inggeris disebut “environment” membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Oleh itu, sekirannya berdasarkan kepada terjemahan literal, maka perkataan “alam sekitar” adalah menuju kepada apa sahaja yang melingkungi manusia. Bagaimanapun, secara khusus perkataan alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal sama ada biotik atau abiotik yang melingkungi suatu organisma. Fenomena fizikal ini termasuk juga fenomena yang berkait dengan iklim dan cuaca. (Mohd Zuhdi Marsuku, 2002)

Terdapat satu lagi definsi alam sekitar. Namun ia lebih kepada kefahaman “environmentalisme“. Dijelaskan bahawa ia merupakan satu istilah geografi tentang doktrin falsafah yang memberikan penekanan terhadap aspek fizikal alam sekitar seperti keadaan iklim dunia yang berkait dengan aktiviti manusia. (A. Bullock & O.Stallybrass, 1997)

Kesemua definisi yang dikemukakan di atas secara umumnya menjelaskan alam sekitar adalah keseluruhan fenomena sekeliling yang boleh mempengaruhi kehidupan sesuatu organisma. Definisi ini adalah definisi yang diterima dalam pengajian Sains Alam Sekitar yang hanya terbatas kepada fenomena fizikal sesuai dengan pandangan semesta moden yang berteraskan kepada metode emperikal. (Mohd Nur Hakimi Razana, 2004)

KEBAIKAN DAN KEBURUKAN GLOBALISASI KEPADA ALAM SEKITAR

Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan langit sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet, media elektronik dan teknologi siber. Perkembangan ini memungkinkan perhubungan di antara sesebuah negara dengan negara yang lain dan perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat. Globalisasi juga dilihat sebagai suatu himpunan proses pengaliran global berbagai-bagai jenis objek yang melibatkan pelbagai bidang aktiviti manusia. Objek yang diglobalisasikan boleh jadi fizikal atau bukan fizikal. Boleh jadi ia dalam bentuk maklumat, idea, nilai, institusi, atau sistem. Himpunan proses pengaliran global ini dan bidang aktiviti manusia yang terlibat kian kait mengait, saling bergantung dan kompleks sifatnya (Prof. Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar).
Secara harfiahnya, globalisasi bermaksud sejagat. Ini bermakna bahawa segala aspek kehidupan sama ada dari segi budaya, kesenian, ekonomi, sosial dan sebagainya kini tiada lagi batas sempadan antara satu bangsa, negara atau peradaban. Secara mudahnya, kini tiada lagi unsur pemisah yang ketara antara sesebuah kebudayaan, kesenian, strata sosial antara satu bangsa dengan satu bangsa atau satu negara dengan negara yang lain. Wujud pula satu kampung kesejagatan untuk seluruh dunia. Maka timbullah sikap saling mempengaruhi antara satu budaya dengan budaya yang lain. Pada era ini, penapisan menjadi sesuatu yang amat mustahil.
Menurut Kamus Dewan, globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Manakala cendekiawan Barat mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Ini bermakna segala-galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia tanpa sempadan.
Alvin Toffler menerusi bukunya “Third Wave” pula mentafsirkan fenomena globalisasi sebagai suatu gelombang ketiga:
“...Kita sedang berada pada abad di mana berlaku gelombang ketiga. Fenomena paling menonjol yang tengah terjadi pada kurun waktu ini adalah terjadinya proses globalisasi. Perubahan yang demikian menyebabkan terjadinya pula pergeseran kekuasaan dari pusat kekuasaan yang bersumber pada tanah, kemudian kepada kapital atau modal, selanjutnya (dalam gelombang ketiga) kepada penguasaan terhadap informasi (ilmu pengetahuan dan teknologi)…”
Globalisasi pada John Naisbitt menerusi bukunya “Global Paradox” pula melihat kepada sisi yang lebih positif. Menurutnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuatkan peranan kuasa dan ideologi mengalami fasa surut. Manakala menurutnya lagi, jika dilihat dari sudut ekonomi, semakin besar dan semakin terbuka ekonomi dunia, semakin perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana akan mendominasi pasaran dunia.


Matlamat globalisasi menurut Ahmad Faraj antara lain adalah untuk menjadikan semua aktiviti hidup setiap bangsa di dunia seperti ekonomi, industri, pemikiran, budaya, keilmuan, ciptaan dan penghasilan industri, hak kemanusiaan, alat perhubungan, teknologi maklumat dan sebagainya itu bersifat global dan tidak lagi menjadi ciri kepada mana-mana bangsa atau sejarah mereka, baik yang bersifat agama, keturunan atau budaya.
Dalam era globalisasi ini, dunia semakin dikecilkan ruangnya daripada yang asal. Jika dahulu dunia ini seluas saujana mata memandang dan dipagari dengan sempadan-sempadan namun kini ia tidak berlaku lagi. Ledakan teknologi maklumat yang pesat merupakan medium utama kepada agenda globalisasi ini.
Dunia bukan sahaja tidak bersempadan geografi tetapi pengaruh globalisasi menjangkau sempadan ekonomi, teknologi, bahasa, budaya, ideologi, politik dan dari segenap aspek kehidupan sesebuah masyarakat. Antaranya adalah wujudnya kesedaran mengenai kekangan hidup terutamanya selepas Perang Dunia Kedua yang membawa malapetaka kepada manusia. Penubuhan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) misalnya yang bertujuan memelihara kedaulatan dan membela nasib manusia terutama dalam pelbagai isu berkaitan dengan peperangan dan kedamaian, pembangunan dan kemunduran, demokrasi, hak asasi manusia, bencana alam dan sebagainya.
Globalisasi juga mencetus budaya sains dan teknologi maklumat dengan memperlihatkan perkembangan pesat media komunikasi yang menghapuskan jarak dan sempadan yang secara sedar atau tidak telah menularkan agenda pengecilan dunia yang berpunca daripada fenomena ‘world at your finger tip’ atau kesertamertaan media.
Perkembangan dalam bidang ekonomi juga memperlihatkan kepesatan yang mengujakan khususnya perkembangan Syarikat Multinasional Corporation (MNC) yang begitu ketara semenjak akhir 1970-an yang menyaksikan syarikat-syarikat kapitalis besar dunia yang diungguli Amerika Syarikat mengungguli pentas ekonomi dunia.
Dari pandangan politik, dimensi globalisasi telah mewujudkan keadaan penyah-wilayahan; suatu proses yang melintasi sempadan dunia yang dikenali menerusi perwatakannya yang membawa idea demokrasi dan hak asasi manusia yang dianggap sebagai prinsip sarwajagat yang diwajibkan kepada semua umat manusia menerima dan ‘menganutinya’.
Sementara itu, dari segi budaya pula terdapat penyebaran budaya pengguna dari Amerika Syarikat ke seluruh dunia yang disebut sebagai ‘McDonaldisation’ atau budaya McDonald. Fenomena globalisasi yang menyerap masuk telah menolak budaya asal dan mengembangluaskan budaya baru yang biasanya berasal dari budaya bawaan Barat. Perluasan pasaran ekonomi bebas turut sama memesatkan budaya konsumer seperti ini sehingga ia menjadi suatu keadaan normal yang diterima tanpa soal(Ab. Rahman Ismail, 2003).
Antara bentuk dan corak budaya ‘McDonaldisation’ (merujuk kepada golongan remaja khasnya) adalah seperti berikut (www.yadim.com.my):
a) Materialisme
Sikap dan sifat yang mementingkan kebendaan, cuba ditanam dalam diri terutamanya golongan remaja. Mereka cuba dimomokkan dengan cara berbelanja, corak kehidupan, memilih kerja dan membina impian mereka. Segala perjalanan hidup mereka penuhi dengan nilai kebendaan semata-mata. Hingga ia melahirkan falsafah, guna segala sumber alam yang ada dan jangan fikirkan apa yang perlu ditinggalkan kepada genarasi akan datang. Ini kerana segala apa yang kita miliki perlu kita habiskan hari ini juga. Ini juga menyebabkan lahirnya gaya hidup berbelanja segala pendapatan yang diperoleh, tanpa perlu memikirkan keadaan akan datang. Konsep berbelanja denga sederhana serta, menjadi pengguna yang bertanggungjawab tidak wujud di dalam nilai kehidupan materialisme.
b) Hedonistik
Budaya hedonistik merupakan budaya berhibur dan bergembira. Dan bersuka-suka serta menjalani kehidupan yang sebebasnya demi memenuhi nafsu manusia yang tiada batasnya. Ini terangkum dalam peribahasa Barat yang menyatakan “bergembiralah engkau pada hari ini, puaskanlah nafsumu hari ini, kerana esok engkau akan mati”. Budaya hedonistik di kalangan remaja kian mudah dilihat dewasa ini.
Contohnya, hiburan yang dipilih hari ini, sering melangkah batasan norma sosial masyarakat timur. Misalnya, lirik-lirik lagu yang sering didengar kini hanya berkisar kepada persoalan cinta, seks, dan kebebasan tanpa batasan. Secara langsung ia membina norma negatif kehidupan remaja seperti menidakkan batasan pergaulan antara lelaki dan wanita, berhibur hingga melanggar batasan budaya dan sebagainya.
c) Individualistik
Gaya hidup yang mementingkan diri mula menjalar di dalam perasaan, sanubari dan perlakuan remaja hari ini. Remaja hari ini dimomokkan dengan tema kehidupan menafikan keperluan untuk berkongsi kegembiraan, kehidupan, tenaga, ilmu dan kesihatan bersama orang lain. Mereka berpendapat mereka bebas untuk mencemarkan alam sekitar, kerana itu hak mereka. Mereka bebas untuk bersikap tidak sopan seperti pergaulan bebas kerana itu juga hak mereka. Dalam masa yang sama remaja kini tidak lagi mempunyai sikap untuk membantu orang yang lebih tua, membantu ayah ibu, menyelesaikan masalah sahabat dan semangat gotong-royong. Segala nilai murni dalam kehidupan remaja telah dipenuhi dengan gaya penting diri dalam kehidupan moden ini.
d) Westernisasi (pembaratan)
Arus westernisasi mula mengocak dan cuba meruntuhkan segala budaya murni yang dimiliki oleh masyarakat Timur. Arus ini cuba meruntuhkan keyakinan remaja terhadap budaya, bahasa, kepercayaan, gaya dan nilai hidup remaja. Ini jelas dapat dilihat daripada corak pemakaian remaja yang lebih selesa memakai tali leher, berbaju kemeja, berseluar jeans, berseluar pendek, berbaju ketat dan memakai anting-anting bagi lelaki. Mereka sudah tidak yakin untuk memakai baju kebangsaan milik mereka untuk majlis rasmi, malahan dalam kehidupan harian, mereka juga cuba mengelakkan pakaian yang melambangkan mereka. Dalam soalan pemakanan mereka lebih bangga memakan makanan barat seperti KFC, McDonald´s, Pizza Hut sebagai makanan yang melambangkan status mereka. Jika kita menoleh persoalan bahasa pula, remaja hari ini lebih selesa berbual dengan bahasa Inggeris berbanding dengan bahasa kebangsaan. Sewajarnya remaja harus menyedari segala proses westernisasi ini merupakan proses yang dirangka oleh Barat, demi untuk menjajah setiap ruang kehidupan remaja dewasa ini.
e) Nasionalisme Sempit
Kita saban hari telah diracun oleh semangat perkauman dan cinta kepada bangsa dan negara yang terlalu sempit. Semangat ini disuntik dan ditanam semenjak kita kecil lagi untuk taksub kepada bangsa sendiri dan negara sendiri. Ini menyebabkan kita melebih-kelebihkan bangsa sendiri dan dalam masa yang sama menafikan yang setiap manusia yang diciptakan Allah sama tanpa ada bezanya. Yang membezakan kedudukan sesama manusia hanya iman dan takwa. Kita diberi kefahaman salah iaitu segala yang dilakukan sewajarnya diniatkan untuk bangsa ataupun negara semata-mata. Perkara ini menyebabkan kita tidak mengambil peduli segala kemiskinan, penindasan, penjajahan, ketidak adilan, pengeksploitasian, dan pembunuhan manusia sama ada di peringkat serantau atau antarabangsa. Ini kerana segala kecintaan kita dicurahkan kepada batasan bangsa dan sempadan negara sehingga menafikan perasaan perikemanusian, keadilan dan keamanan yang melangkaui batasan bangsa dan sempada negara.
Chandra Muzaffar, aktivis hak asasi manusia dan Presiden International Movement for a Just World (JUST) telah menyenaraikan lapan kebaikan globalisasi. Lapan aspek positif itu adalah peranan pelaburan asing (FDI) dalam mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan di sebilangan negara; Peningkatan mobiliti sosial dan pengukuhan kelas menengah; Peluang yang lebih luas untuk mendapatkan maklumat dan menyebarkan ilmu pengetahuan berkat teknologi baru komunikasi dan maklumat; Komunikasi yang lebuh mudah dan juga murah; Peluang yang lebih luas untuk manusia dari berbagai-bagai kumpulan etnik, budaya dan agama berinteraksi, Peluang lebih luas untuk menzahirkan simpati dan rasa keperimanusiaan mereka terhadap mangsa-mangsa pelbagai jenis bencana alam dan tragedi buatan manusia di seluruh dunia; Penonjolan idea-idea dan amalan pemerintahan yang baik seperti pertanggungjawaban awam, peraturan undang-undang dan hak-hak asasi manusia;Penonjolan hak-hak asasi kaum wanita. Walau bagaimanapun, beliau telah mengenalpasti 13 keburukan fenomena globalisasi ini kepada manusia jagat iaitu Kualiti alam sekitar yang semakin merosot sebagai akibat terlalu mementingkan faktor keuntungan; Pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbezaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasan-kawasan di sesebuah negara dan antara sektor-sektor ekonomi; Pengabaian keperluan asas hidup di kalangan rakyat termiskin di banyak negara terutamanya di negara-negara Selatan; Modal jangka pendek yang keluar masuk pasaran seperti kilat sebagai akibat amalan baru yang menjadikan wang sendiri sebagai komoditi keuntungan; Pengangguran yang semakin memburuk dan jurang perbezaan pendapatann yang semakin melebar di negara-negara Utara sendiri; Penyebaran budaya pengguna yang bertentangan dengan tuntutan nilai-nilai kerohanian dan moral yang murni dan yang merendahkan martabat keinsanan manusia; Kecenderungan ke arah pembentukan suatu budaya global yang homogen menerusi peranan yang dimainkan oleh perbadanan transnasional dan media komunikasi global; Penyebaran budaya pop Amerika yang “menyegarkan pancaindera dan mematikan roh”. Kecenderungan pusat-pusat pengajian tinggi untuk memberi keutamaan kepada kursus-kursus ilmu pengurusan dan teknik dengan mengabaikan kursus-kursus ilmu kemanusiaan dan kemasyarakat;Pembanjiran maklumat yang tidak berguna;

Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah memanipulasikan isu-isu demokrasi dan hak-hak asasi manusia untuk mendominasi politik dunia; Pengantarabangsaan jenayah yang menyukarkan jenayah dibendung; Pengantarabangsaan penyakit. Dewasa ini, persoalan tentang globalisasi semakin menarik. Globalisasi yang semakin melebarkan ufuk jajahannya ke merata dunia sebenarnya telah lama wujud. Menurut Riggs (1999), proses globalisasi telah wujud sejak 500 tahun yang lalu, namun ia hanya dikenal pasti dengan jelas selepas kejatuhan Soviet Union pada tahun 1991. Kenyataan ini menunjukkan proses globalisasi yang melanda dunia sekarang bukanlah satu proses yang baru berlaku. Lima ratus tahun dahulu globalisasi lebih dikenali sebagai kolonialisasi Barat ke atas negara mundur (membangun) akibat cetusan Revolusi Industri.
“…Apabila pihak Eropah membandingkan peradaban mereka sebagai satu peradaban yang sedang naik dan peradaban diluar Eropah pula dalam keadaan menurun, terjelma pada pihak Eropah wujudnya jurang diantara kedua-dua peradaban ini. Pihak Eropah yang berasaskan semangat progresivisme-ala-Judeo-Kristian berasa bertanggungjawab dan mengambil inisiatif untuk merapatkan jurang tersebut melalui salvatin (God, Goldy and Glory) atau dikenali sebagai imperialisme dan kolonialisme. Usaha ini kemudiannya dikonsepsikan sebagai modeniti...”
Globalisasi dalam era Islam tertonjol dalam empat bidang, iaitu bidang ilmu, bidang ekonomi khususnya perdagangan, bidang agama dan bidang sains dan teknologi.
Ilmu adalah salah satu penggerak utama peradaban Islam. Sikap positif Islam terhadap semua jenis ilmu pengetahuan telah memungkinkan tercetusnya gelombang pertama globalisasi ilmu yang pernah disaksikan oleh dunia. Dalam zaman kemegahannya, institusi ilmu seperti universiti betul-betul telah berperanan sebagai agen globalisasi ilmu dalam pengertian yang difahami hari ini. Pelajar-pelajar bukan Islam dari Cina di sebelah Timur dan dari England sebelah Barat seperti Roger Bacon dari Oxford telah menuntut di pusat-pusat ilmu dunia Islam untuk menimba ilmu pengetahuan (Bakar: ibid).
Islam mempunyai semangat globalisme dan sangat berminat untuk melihat segala persoalan kemanusiaan dari perspektif global. Salah satu sumbangan besar Islam terhadap peradaban dunia ialah semangat globalisme dan kesejagatan yang telah dipupuknya dan ditiupnya ke segenap penjuru dunia. Semangat inilah yang telah memungkinkan Islam menjadi pengasas penulisan sejarah dunia, ilmu perbandingan agama, sosiologi, tradisi sains sejagat, institusi saintifik bertaraf “antarabangsa” dan penggembaraan dunia. Tanpa terasas semua amalan yang berdimensi global ini, sudah pasti kemajuan dunia dan proses globalisasi di zaman-zaman berikutnya lebih perlahan (ibid). Selama empat kurun, iaitu dari kurun kesepuluh hingga ke kurun ke empat belas Masehi, pelayar-pelayar Islam menjadi ‘raja laut’ yang tidak ada tandingan. Kemajuan dalam bidang pelayaran berkait rapat dengan kemajuan komunikasi dan globalisasi perdagangan. Maka bukanlah secara kebetulan sahaja Islam mendominasi perdagangan dan ekonomi dunia. Globalisasi agama turut berlaku dalam globalisasi perdagangan tersebut.
Kesimpulannya, gelombang globalisasi kontemporari adalah yang terbesar dan terkuat pernah melanda dunia. Pengaruhnya sungguh besar dan luas sehingga ia meliputi semua bidang peradaban manusia. Demi menjamin proses pembinaan peradaban di negara ini di atas landasan kerohanian dan moral yang dituntut oleh Islam dan agama-agama lain berterusan tanpa banyak terjejas, kita dipanggil untuk menilai buruk baik fenomena globalisasi ini dengan lebih teliti lagi. Kebaikannya perlu dimakmurkan dan dimanfaatkan oleh rakyat negara ini.Keburukannya perlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin.

KEPENTINGAN ALAM SEKITAR & PUNCA-PUNCA

Berita berkaitan pencemaran alam sekitar semakin kerap kita dengar. Majoriti kecewa mendengar cerita kerosakan alam sekitar seperti pembalakan tanpa kawalan, jerebu akibat pembakaran terbuka atau sungai kotor dan tercemar. Kini timbul pula isu air berbau busuk. Setiap kali mendengar berita negatif mengenai alam sekitar membuatkan kita terfikir apakah masyarakat kita terlalu cuai dan mengambil mudah mengenai alam sekitar. Kita juga terfikir berapa ramai rakyat negara ini secara serius mengambil berat isu penjagaan alam sekitar. Apabila sesuatu isu pencemaran atau kerosakan didedahkan, mereka yang secara langsung menerima kesan pencemaran, sudah pasti marah. Kemarahan biasanya disasarkan kepada kerajaan kerana dilihat gagal mengawal atau menguat kuasa peraturan sedia ada.

Alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan harian kita. Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita satu suasana yang selesa dan mennyamankan. Di samping memberi keselesaan kepada manusia, ia juga sedikit sebanyak akan menjejaskan aktiviti-aktiviti pembangunan negara sekiranya alam sekitar di negara kita tidak dijaga dengan baik. Kepentingan-kepentingannya adalah kesihatan manusia terjamin, tarikan pelancong asing, pembekalan udara yang segar, kosistem yang stabil, habitat hidupan darat dan air terpelihara, mengelakkan kepupusan dan lain-lain.

Kemusnahan alam sekitar diakibatkan oleh pelbagai pihak. Sektor perindustrian dan sektor pertanian yang merupakan sektor terpenting di negara kita turut menyumbang dalam kemusnahan alam sekitar. Selain itu, punca-punca lain adalah penggunaan baja kimia dan secara berlebihan, penebangan pokok-pokok secara berleluasa, pembakaran terbuka, pembebasan gas-gas seperti gas karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur oksida, hidrokarbon dan lain-lain, pengeluaran sisa-sisa bahan toksik yang berbau busuk, pembuangan sisa-sisa toksik dan sebagainya.

KESEIMBANGAN ALAM

Keseimbangan alam bermaksud keadaan di mana interaksi antara organisma atau antara organisma dengan alam sekitar. Keseimbangan ini dapat mengekalkan kehidupan. Untuk mencapai keseimbangan alam, peranan kitar semulajadi amatlah penting. Antara kitar semula jadi tersebut adalah kitar karbon, kitar nitrogen dan kitar air. Kesemua kitar semula jadi itu membolehkan organisma terus hidup dan beranak. Dalam kitar nitrogen, nitrogen digunakan untuk membekalkan nutrien kepada tumbuhan. Dalam kitar karbon pula, karbon dioksida yang terbebas semasa respirasi (pernafasan) digunakan oleh tumbuhan. Tumbuhan pula mengeluarkan makanan dan sumber oksigen untuk haiwan. Dalam kitar air pula, air tersejat dari proses transpirasi tumbuhan dan respirasi haiwan. Air yang tersejat ini membentuk awan dan turun semula ke bumi sebagai hujan. Selain dari keseimbangan alam, kita juga sering diancam oleh bencana alam. Letupan gunung berapi (volcano), gempa bumi (earth quake), kemarau (drought), Kebakaran hutan (forest fire), banjir (flood) dan taufan (tornado) boleh menyebabkan keseimbangan alam tergugat. Antara kesan bencana alam ini ialah merosakkan habitat (tempat tinggal haiwan), menyebabkan kematian haiwan dan tumbuhan, mengganggu kitar semula jadi dan pencemaran alam sekitar.

MELINDUNGI ALAM SEKITAR

Akibat pencemaran yang teruk, pelbagai isu berkaitan dengan alam sekitar timbul. Antaranya ialah Pemanasan Global (Global Warming) dimana suhu bumi kita meningkat akibat daripada peningkatan gas karbon dioksida diatmosfera. Gas ini memerangkap haba dan menyebabkan suhu di bumi meningkat. Fenomena ini juga dikenali sebagai "Kesan Rumah Hijau" (Green House Effect). Seterusnya, Penipisan Lapisan Ozon (Depletion of Ozone Layer). Gas Klorofluorokarbon (CFC) yang digunakan dalam peti sejuk dan aerosol bertindak balas dengan lapisan ozon dan seterusnya menipiskannya. Penipisan ini menyebabkan sinaran U/V matahari menembusi atmosfera dan menyebabkan penyakit kulit. Kita hendaklah melindungi alam sekitar kita. banyak perkara yang boleh kita lakukan untuk tujuan ini. Antaranya adalah mencari sumber tenaga alternatif seperti tenaga solar, mengurangkan pembakaran, menukar CFC kepada HCFC yang lebih selamat, menanam pokok, perhutanan semula(reforestation) dan sebagainya.

PENCEMARAN ALAM SEKITAR

Kita menyambut baik keputusan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pengurusan Sisa Pepejal dan Pencemaran Alam Sekitar mengarahkan penutupan serta merta 16 pusat pelupusan sampah terbuka di tujuh negeri kerana didapati tidak selamat serta boleh memberi kesan buruk kepada orang ramai dan alam sekitar. Keputusan tegas seperti ini penting untuk memberi keyakinan kepada rakyat bahawa kerajaan bersedia dan sanggup membuat apa yang perlu untuk menjaga alam sekitar. Kita harap pihak berkuasa akan berjaya mencari penyelesaian terbaik dalam semua isu berkaitan pencemaran dan kerosakan alam sekitar. Alam sekitar akan terus tercemar dan menuju kemusnahan jika manusia tidak mengambil langkah menjaganya dengan baik dan terancang. Masyarakat kita tidak boleh hanya bertanya apakah tindakan kerajaan menjaga alam sekitar. Sudah tiba masa kita bertanya diri sendiri apakah sumbangan kita menjaga alam sekitar. Ada banyak aspek penjagaan alam sekitar perlu diambil kira supaya ia dapat bertahan pada tahap terbaik. Dalam mengejar kemajuan, kita perlu menjaga perseimbangan dalam penggunaan setiap sumber. Bukit bukau, tanah, sungai, laut, udara, semuanya perlu dimanfaatkan tanpa menjejaskan kedudukan mereka. Secara individu, setiap ahli masyarakat boleh menyumbang kepada ketahanan alam sekitar dengan lebih berdisiplin dalam perkara asas menjaga kebersihan iaitu pembuangan sampah dan sisa.

Ramai memandang ringan isu pembuangan sampah dan sisa menyebabkan ia menjadi punca utama pencemaran dan kerosakan alam sekitar. Tingkah laku sebahagian besar masyarakat dalam isu pembuangan sampah dan sisa membenarkan keluhan Perdana Menteri bahawa kita mampu menyediakan prasarana kelas pertama tetapi mempunyai minda kelas ketiga dalam urusan penyelenggaraan. Anehnya, minda kelas ketiga ini tidak semestinya berada pada ahli masyarakat berpendidikan atau berpendapatan rendah. Ada di kalangan kelas menengah dan atas tidak berdisiplin dalam urusan kebersihan. Perhatikan saja bagaimana mereka yang mampu memandu kereta mewah mencampak keluar sampah atau puntung rokok ketika memandu. Ada juga orang sanggup membuang benda besar seperti perabot lama ke dalam sungai. Ini semua mereka lakukan tanpa rasa bersalah. Mengurus sisa dan sampah adalah perkara besar dan perlu diberi perhatian bukan saja oleh individu, tetapi peniaga. Sehubungan itu, setiap organisasi perniagaan perlu mempunyai kesedaran mengenai tanggungjawab sosial mereka berkaitan alam sekitar. Walau apa saja jenis perniagaan, tentu ada sisa dan sampah yang perlu dilupuskan. Perniagaan sektor perkilangan umpamanya mungkin mempunyai sisa memudaratkan kehidupan dalam bentuk gas, cecair atau pepejal.


Perniagaan bidang peruncitan juga mempunyai sisa dan sampah mereka sendiri. Kedai makanan umpamanya mempunyai banyak sisa organik yang boleh menjadi busuk dan menyebarkan kuman dan bakteria jika tidak dilupuskan dengan betul. Bengkel kereta pula mempunyai sisa membabitkan minyak dan perlu dibuang secara betul. Bagi perniagaan yang menghasilkan sisa berbahaya kepada orang ramai, biasanya sudah ada undang-undang dan peraturan mengenai cara pelupusannya. Pelupusan secara teratur sudah tentu membabitkan kos. Malangnya, ada peniaga sanggup membahayakan orang ramai semata-mata kerana hendak menjimatkan kos operasi. Sejak beberapa tahun ini kempen menyedarkan sektor perniagaan mengenai tanggungjawab sosial mereka sudah semakin meluas. Semakin banyak perniagaan, terutamanya syarikat besar dan syarikat antarabangsa, sudah sanggup memperuntukkan perbelanjaan untuk membantu menyelamatkan alam sekitar. Penjagaan alam sekitar boleh dibantu oleh perniagaan bukan saja melalui pelupusan sisa dan sampah secara betul, tetapi dengan meneruskan usaha penyelidikan dan pembangunan untuk memperbaiki proses pengeluaran atau kaedah operasi. Dalam kita bersusah hati mengapa isu pencemaran dan kerosakan alam sekitar masih berterusan walaupun semua orang tahu keburukannya, kita gembira melihat bilangan perniagaan berusaha memainkan peranan dalam penjagaan alam sekitar juga semakin bertambah.

KESAN PENCEMARAN

Selain daripada bencana alam, manusia juga menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Penggunaan kenderaan dan jentera yang menggunakan bahan api fosil (petrol dan diesel) menyebabkan pencemaran udara yang teruk. Hasil pembakaran bahan api fosil menghasilkan gas beracun seperti karbon monoksida dan sulfur dioksida. Kilang-kilang yang didirikan boleh menghasilkan sisa toksik (beracun) seperti bahan buangan radioaktif dan merkuri. Dalam industri pertanian pula, penggunaan racun yang berleluasa boleh mengancam keselamatan alam sekitar. Insektisid (racun serangga) seperti DDT boleh masuk ke rantai makanan. Sumber makanan seperti daging dan ikan mengandungi DDT yang seterusnya akan di makan oleh manusia. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan punca pencemaran adalah disebabkan oleh aktiviti manusia.

ISU-ISU ALAM SEKITAR

PENCEMARAN & PEMBALAKAN

Isu-isu alam sekitar semakin bertambah dari hari ke hari dan ini dapat kita lihat terpampang di dada-dada akhbar. Di Malaysia khususnya pelbagai masalah telah dihadapi seperti pemusnahan hutan simpan, pembalakan secara tidak terkawal dan juga masalah lain. Namun semua masalah ini dapat di atasi dengan kehadiran teknologi yang semakin berkembang terutamanya dalam aktiviti pembalakan sebagai contohnya pemantauan aktiviti pembalakan menggunakan teknologi remote sensing. . Remote sensing merupakan satu kaedah Pengukuran dan perekodan tenaga elektromagnetik (EMR) yang dibalikkan atau dipancarkan dari permukaan bumi dan atmosfera dengan menggunakan penderia yang dipasang pada pesawat udara atau satelit tanpa membuat sentuhan secara fizikal terhadap objek di permukaan bumi. Pemantauan aktiviti pembalakan menggunakan remote sensing pada masa ini meliputi kawasan yang sedang dijalankan aktiviti pembalakan dan Hutan Simpan Kekal. Pemantauan ini dilaksanakan bagi mengesan sebarang aktiviti pembalakan haram seperti penebangan di luar kawasan lesen. Melalui sistem ini pegawai penguatkuasa Jabatan Perhutanan boleh mencapai maklumat yang diperlukan melalui capaian yang selamat atas talian. Pegawai penguatkuasa di peringkat negeri pula boleh membuat pemeriksaan di lapangan secara berkala, memantau perubahan hutan atau perkembangan aktiviti pembalakan hutan di negeri masing-masing secara lebih efektif dan efisien. Sistem remote sensing yang dibangunkan boleh memantau aktiviti di lapangan dari udara dengan jarak paling dekat setinggi 2.5 meter dan sistem ini merupakan salah satu daripada perancangan yang strategik negara dalam pengurusan sumber alam sekitar. Jadi dengan adanya sistem teknologi remote sensing ini dapat mengurangkan seterusnya mengatasi masalah pembalakan haram di Malaysia ini yang semakin berleluasa.

Isu pencemaran yang merupakan isu global ini perlu dibincangkan, difikirkan dan ditangani bersama-sama di peringkat antarabangsa. Ini adalah kerana masalah pencemaran yang berlaku di seluruh dunia ini pernah, sedang dan akan dialami oleh semua negara. Cara kita menyelesaikannya adalah bergantung kepada persepsi kita sendiri terhadap alam sekitar. Unit Pendidikan Persatuan Alam atau Malaysian Nature Society (MNS) sering menerima pernyataan tentang apakah cara-cara memulihara alam sekitar yang sepatutnya dilakukan oleh semua pihak. Contoh pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia ialah pencemaran tanah seperti pemusnahan hutan akibat pembalakan. Hutan memang mempunyai nilai komersial dalam ekonomi negara. Hutan didapati membekalkan kayu balak dan kertas yang merupakan satu sumber penting bagi pendapatan matawang asing. Akan tetapi eksploitasi hutan yang melampau utk tujuan pembalakan , pertanian, ternakan dan sebagainya telah mengakibakan pencemaran alam yang sangat dahsyat. Antara peristiwa yang terjadi akibat aktiviti pembalakan haram ini ialah seperti tanah runtuh di Genting Highland dan beberapa lagi peristiwa yang telah mengorbankan banyak nyawa didapati berpunca daripada kealpaan manusia dalam menjaga alam sekitar. Langkah penyelesaian adalah seperti menghadkan pembalakan di buat oleh semua kerajaan negeri dengan mematuhi kuota pembalakan yang ditetapkan dalam usaha memastikan pengurusan dan pembangunan hutan berkekalan. Antaranya ialah menurunkan aktiviti dan kadar pembalakan secara sistematik dari tahun ke tahun. Membentuk pelan penggunaan dan pengeluaran balak yang berkekalan.

PENCEMARAN & BENCANA ALAM

Bencana alam sekitar merupakan masalah global yang dihadapi oleh dunia. Keadaan ini semakin nyata dan terus berleluasa berlaku walaupun pelbagai cara dilakukan untuk mencegahnya. Hampir semua negara menjadikan isu pencemaran alam sekitar sebagai agenda utama mereka. Kebimbangan di kalangan penduduk dunia semakin ketara. Manusia semakin ketara tanggungjawab mereka terhadap pentingnya menjaga kualiti alam sekitar, keadaan ini semakin teruk dan meningkat setiap tahun. Kemerosotan kualiti alam sekitar meningkat sejak dekad 70an lagi. Ini terbukti pada persidangan pertama dunia yang diadakan di Stockhlom, Sweden.Persidangan ini diadakan khusus bagi membincangkan masalah pencemaran alam sekitar. Persidangan seterusnya diadakan di “Sidang Kemuncak Bumi di Rio de Janeiro yang dianggotai lebih daripada 170 buah Negara dan disertai oleh 2202 pertubuhan alam sekitar. Persidangan ini turut membabitkan seramai 10,250 orang peserta. Bermula dari sini telah diadakan perbincangan khusus mengenai masalah alam sekitar”. Antara jenis-jenis pencemaran ialah pencemaran air iaitu seperti kebocoran dan luahan bahan kimia ke dalam sumber air atau fenomenon eutrofikasi. Pencemaran udara pula ialah pelepasan bahan kimia berbahaya ke dalam atmosfera. Contoh bahan pencemar termasuk karbon monoksida, dioksida, klorofluorkarbon (CFC), dan nitrogen dioksida yang dikeluarkan oleh kenderaan dan kilang. Pencemaran bunyi pula disebabkan hingar jalan raya, pesawat dan industri adalah antara isu yang sering dibangkitkan.

TEKNOLOGI MESRA ALAM…

Teknologi enjin hybrid adalah pilihan sumber bahan api bagi mengurangkan pergantungan kepada petrol dan diesel yang dimana kedua-dua bahan api fosil itu sentias terdedah kepada kenaikan harga.Teknologi enjin hybrid sudah dimajukan oleh beberapa gergasi automotif dunia dan terbukti berhasil melahirkan kenderaan mesra alam. Komponen lain ialah motor elektrik sebagai penjana kuasa,bateri voltan bersaiz kompak yang menyimpan tenaga,manakala transmisi enjin sama dengan kereta konvesional lain. Berbanding enjin kereta konvesional.kadar pelepasan asap iaitu gas karbon monoksida kereta hybrid lebih 80% rendah.
Jika ditinjau situasi semasa,kereta kuasa elektrik terbukti tidak mencemarkan alam sekitar,sebaliknya hanya berupaya bergerak sejauh 80 hingga 161 km sebelum perlu dicaj semula selain kereta itu bergerak perlahan dan kesukaran mencari tempat untuk mencaj semula. Kebanyakan kereta memerlukan enjin bersaiz besar untuk menghasilkan kuasa bagi menggerakkan kereta dengan pantas tetapi penggunaan enjin kecil boleh ditingkatkan dengan menggunakan komponen lebih ringan termasuk mengurangkan jumlah silinder dan memaksimumkan penggunaan enjin. Keberkesanan enjin hybrid bukan saja meningkatkan penjimatan minyak dan berfungsi menyimpan tenaga yang disimpan didalam bateri yang enjin akan dihentikan sementara apabila kenderaan berhenti dilampu isyarat tetapi dibantu kuasa bateri biasa.Kereta hybrid tidak memerlukan kos penjagaan dan penyelenggaraan yang tinggi kerana motor dan bateri kereta itu tidak memerlukan penyelenggaraan dan boleh digunakan sepanjang hayat. Kereta hybrid komersial pertama diatas jalan tempatan ialah Honda civic hybrid 1.3 liter yang telah diperkenalkan dimalaysia menerusia Honda Malaysia.

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI

Teknologi yang semakin canggih telah menghasilkan pelbagai produk menyebabkan semakin banyak berlakunya pencemaran. Secara tidak langsung, alam sekitar menjadi mangsa; baik di udara, laut ataupun di darat. Langkah-langkah haruslah diambil untuk 'membersihkan' alam sekitar daripada pencemaran. Langkah-langkah ini dibahagikan kepada empat tahap iaitu peringkat antarabangsa, pemerintah, organisasi dan individu.

Di peringkat antarabangsa, pertubuhan-pertubuhan seperti WHO ( Pertubuhan Kesihatan Sedunia) dan Greenpeace telah ditubuhkan. Kedua pertubuhan ini bertindak sebagai pengawas pencemaran. WHO memainkan peranan penting dalam mengawal pencemaran dan berhak menetapkan peraturan mengenai alam sekitar. Greenpeace pula memberi maklumat kepada orang ramai mengenai pencemaran yang terjadi di dunia dan menunjuk perasaan jika berlaku sesuatau pencemaran alam.

Langkah yang kedua iaitu, pihak pemerintah dalam negeri, misalnya Singapura, telah mengadakan berbagai undang-undang dan acara untuk meningkatkan lagi mutu alam sekitar. Undang-undang seperti sesiapa yang membuang sampah merata-rata akan dikenakan denda dan kehendaki membersihkan kawasan dengan diawasi oleh pegawai yang bertugas. Industri-industri yang membuang sampah atau kimia sewenang-wenangnya akan disaman.

Langkah ketiga, organisasi-organisasi seperti sekolah, balai rakyat, kelab remaja dan syarikat boleh menyumbang kepada kebersihan alam sekitar. Guru-guru sekolah harus menanamkan sikap prihatin kepada alam sekitar melalui pendidikan moral di sekolah serta mengadakan pertandingan antara kelas bagi kelas yang paling bersih agar si anak-anak murid mempunyai sifat tanggungjawab terhadap alam sekitar. Balai rakyat pula boleh mangadakan pertandingan pada blok, kedai makan dan kawasan kejiranan yang terbersih. Kelab remaja boleh mengadakan himpunan untuk mengumpul suratkhabar dari rumah ke rumah dan juga memungut sampah di tepi pantai sambil beriadah. Syarikat harus mempunyai sikap tanggunjawab dalam pembuangan sampah.

Langkah keempat, adalah kita sebagai individu memainkan peranan sendiri. Tiga sikap yang harus diamalkan adalah menggunakan semula barang-barang yang boleh digunakan semula ( reuse), menggunakan barang-barang yang dibuat dari barang-barang yang diproses semula ( recycle) dan mengurangkan penggunaan barang-barang yang tidak diperlukan (reduce). Sikap-sikap sebegini dapat mengurangkan pencemaran pada alam sekitar. Tidak lupa, sikap kesedaran pada diri sendiri harus ada untuk mengelakkan dari dunia terus dicemar.

PEMENANG ANUGERAH MESRA- MALAYSIA

Sebuah badan perakaunan terbesar dunia, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), sekali lagi mengumumkan pemenang Anugerah MESRA (Malaysia Environmental and Social Reporting Awards) yang mereka anjurkan sejak empat tahun lalu. Kita mengalu-alukan usaha ACCA dengan sokongan Jabatan Alam Sekitar dan Institut Integriti Malaysia memberi galakan kepada organisasi perniagaan di Malaysia meningkatkan usaha melakukan sesuatu untuk kebaikan alam sekitar. Anugerah MESRA ini bertujuan mengiktiraf organisasi perniagaan yang melapor serta memaklumkan prestasi mereka berkaitan tanggungjawab sosial dan penjagaan alam sekitar. Apa yang menarik ialah bilangan syarikat menyertai Anugerah MESRA 2005 ialah 54 berbanding 36 bagi 2004. Penambahan penyertaan dalam Anugerah MESRA setiap tahun membuktikan bahawa bilangan perniagaan yang berusaha melakukan sesuatu untuk kebaikan alam sekitar semakin meningkat. Ia memberi harapan bahawa usahawan dan perniagaan semakin sedar mengenai peranan mereka dalam penjagaan alam sekitar. Organisasi perniagaan tidak harus menunggu arahan pihak berkuasa untuk memainkan peranan mereka dalam isu penjagaan alam sekitar. Mereka perlu sanggup berkorban dan tidak hanya mementingkan keuntungan kerana alam sekitar penting untuk kesejahteraan manusia.


BIBLIOGRAFI

http://www.punb.com.my/index.php?ch=bm_med&pg=bm_med_news&ac=143
http://alamsekitar0.tripod.com/id11.html
http://syafiqe.wordpress.com/2008/10/19/pemeliharaan-dan-pemuliharaan-alam-sekitar-menurut-perspektif-islam/
http://www.oasis4.netfirms.com/b55.html

Wednesday, August 12, 2009

TEKNOLOGI PERUBATAN DAN KESIHATAN


PENGENALAN


Teknologi dalam bidang perubatan telah pesat berkembang dan telah memberikan sinar dan harapan kepada jutaan pesakit yang menderita. Teknologi-teknologi baru dan terkini dalam bidang perubatan seperti teknologi MRI, Computer Tomography, Mata Bionik, Teknologi Llizarov serta implikasi-implikasi yang terlibat samada dari aspek positif mahupun negatif. Teknologi merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu takrifan. Teknologi moden membawa begitu banyak manfaat kepada pengguna. Dalam konteks bidang perubatan, teknologi mampu memberi rawatan yang lebih efektif dan cekap kepada para pesakit. Pesakit-pesakit yang serius seperti Tubercolosis, Polio, Leprosy dan lain-lain dapat diubati dengan perkembangan teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi, sesetengah pesakit kancer dapat juga dapat diubati contohnya dengan melalui sesi kemoterapi yang ternyata menggunakan teknologi moden.

KEMAJUAN TEKNOLOGI RADIOLOGI DI MALAYSIA

Teknologi dalam bidang perubatan memerlukan penyelidikan demi penyelidikan agar dapat memenuhi keperluan semasa yang menuntut kecekapan dan kepantasan untuk menyelamatkan nyawa atau membongkar segala rahsia disebalik sesuatu penyakit bagi mendapatkan penawar. Antara kemajuan teknologi yang telah banyak membantu dalam bidang perubatan ialah teknologi radiologi. Pada tahun 1895 di Wuzburg, Jerman, seorang sainstis yang bernama Prof. Wilhelm Conrad Roentgen, ketika melakukan kajiannya dengan menggunakan Hittorf-Crookes telah menemui sejenis sinar yang dinamakan sinar-x dan radiografi pertama di Malaysia telah dihasilkan di Taiping, Perak, selepas setahun tiga bulan penemuannya. Radiografi itu dihasilkan oleh Wray. Peralatan ini adalah yang pertama di Asia Tenggara maka perkembangan ini amat membanggakan rakyat Malaysia, tetapi imej pertamanya ialah seekor ikan bawal dan tidak ada kaitan langsung dengan pesakit mahupun bidang perubatan. Apa yang menakjubkan ialah pengimejan diagnosis telah wujud di negara kita walaupun rakyat negara ini belum mengenal lampu jalan apatah lagi kuasa hidroelektrik. Kemudian bersempena dengan Jubli Intan Queen Victoria, sebuah sistem pengimejan diagnosis yang lengkap telah didermakan kepada Hospital Ipoh, Perak pada 1897. Manakala Hospital Besar Kuala Lumpur hanya mempunyai alat pengimejan diagnosis pada tahun 1910 begitu juga dengan Hospital Besar Pulau Pinang.

Perkembangan teknologi pengimejan di negara kita boleh dikatakan agak perlahan dan digunakan hanya sebagai alat bantu dan proses diagnosis bagi pelbagai rawatan perubatan. Bagaimanapun, kini perkembangan bidang ini amat memberangsangkan dan kita berdepan dengan perubahan teknologi mendadak yang turut mengubah gaya hidup manusia. Keadaan ini semakin cepat dalam tempoh 10 tahun akan datang. Dalam masa sama, dianggarkan penyakit gaya hidup mewah akan meningkat 50 peratus dikalangan penduduk negara membangun. Ini disebabkan kebanyakan negara membangun di rantau ini tidak memberi tumpuan khusus dalam menangani masalah kesihatan. Oleh hal yang demikian itu, kemajuan teknologi dalam pengimejan perubatan dapat memberi sumbangan besar kepada pengurusan pesakit.

Dalam abad ke-21 ini, sememangnya perkembangan pesat berlaku dalam teknologi inovasi termasuk pengimejan utiliti perubatan dan terapi. Ini merupakan hasil kerjasama yang membabitkan ahli perubatan, ahli fizik, jurutera perubatan dan saintis komputer. Kini dunia pengimejan melangkah ke satu era yang dinamakan pengimejan molekul. Kaedah ini menggunakan tumor khas atau penghasil gen sebagai alat untuk mengesan penyakit dan mengenalpasti rawatan yang diperlukan. Pengimejan memberi sumbangan yang amat penting dalam bidang perubatan. Pengamal perubatan di negara kita berupaya mengenal pasti masalah biologi yang sebelum ini tidak dapat diselesaikan. Dalam tahun 2020 dianggarkan 6.6 peratus populasi terdiri daripada warga tua jika dibandingkan 2.3 peratus sekarang. Hal ini disebabkan sistem penjagaan kesihatan yang lebih baik, pengambilan nutrisi yang lebih elok dan persekitaran yang terjaga membuatkan rakyat Malaysia mempunyai jangka hayat yang lebih panjang.

H1N1 MERUPAKAN VIRUS YANG PINTAR

PAKAR virologi Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia (UPM), Prof. Madya Dr. Siti Suri Arshad, 46, telah lebih 20 tahun terlibat dengan pengkajian virus penyakit pada haiwan terutama ayam dan arnab. Jadi, apabila wabak influenza A (H1N1) melanda dunia kini, beliau sudah menjangkakan keadaan itu. Wabak ini pada mulanya dikatakan berpunca daripada babi di Mexico. Selepas merebak ke 34 buah negara dan mencatatkan hampir 7,300 kes termasuk 65 kematian, H1N1 dikesan di Malaysia minggu ini. Mangsa pertama itu dipercayai seorang pelajar lelaki berusia 21 tahun yang tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) dari New York, Amerika Syarikat. Mangsa ditempatkan di Hospital Sungai Buloh sejak dan keadaannya dilaporkan stabil. Menurut Siti Suri, pengkajian beliau khusus kepada virus yang menyebabkan kematian, mencacatkan pertumbuhan serta mencari vaksin penawar bagi haiwan terbabit. Namun beliau sangat khuatir wabak penyakit yang disebabkan oleh virus. "Virus ialah organisma yang bergantung kepada perumah untuk terus hidup. "Malah sekarang terdapat 80 famili virus dengan 5,000 jenis. Banyak lagi masih belum dikesan terutama disebabkan influenza yang mampu menyebarkan penyakit kepada manusia," ujarnya. Sifat virus yang sering berubah-ubah telah menyukarkan pencarian vaksin kepada wabak yang melanda. Kerana itulah ada orang menganggap virus kini 'lebih pintar' malah boleh melepasi pemeriksaan ketat di lapangan terbang! Bagaimanapun, kemajuan dalam bidang perubatan moden memudahkan pengkaji perubatan mengenal pasti virus dengan lebih cepat. "Mengesan virus secara konvensional mengambil masa selama sebulan tetapi kini dalam masa dua hingga tiga jam sahaja. Kaedah lama ialah percambahan virus dalam sel hidup (tisu kultura atau dari telur). "Kini ujian pantas kaedah reaksi perubahan polineras masa sebenar (PCR) memudahkan kita melihat reaksi tisu sampel serta kehadiran virus berdasarkan graf komputer. "Jika graf naik, ia menunjukkan ada virus dikesan dan begitulah sebaliknya," katanya. Siti Suri menambah, terdapat beberapa kaedah lain untuk mengenal pasti virus iaitu antigen (virus itu sendiri) dan kaedah morfologi menggunakan mikroskop elektron. Beliau tidak menolak haiwan liar dan serangga berupaya membawa mikroorganisma berbahaya kepada manusia. "Pembukaan hutan untuk industri, perumahan dan perladangan mendedah manusia kepada hidupan liar. "Patogen yang ada di dalam badan haiwan boleh menyebabkan penyakit pada manusia. "Sebagai contoh, Virus Nipah yang berasal daripada kelawar menyebabkan penyakit pada manusia melalui perantaraan babi dan juga mereka yang terlibat dengan babi itu sendiri. "Faktor demografi haiwan dan manusia, perubahan cuaca, patogen yang berubah-ubah dan perubahan dalam amalan perladangan turut membawa kepada penyakit ini," ujarnya. Beliau memberitahu, kumpulan subviral yang lebih ringkas daripada virus juga berbahaya. Agen subviral hanya mempunyai sama ada asid nukleik atau protein. "Agen subviral ini boleh menyebabkan penyakit lembu gila. Manusia yang memakan daging lembu tercemar boleh mengalami kerosakan pada sel otak dan mengakibatkan gangguan saraf yang teruk," katanya.Kebaikan virus
Virus juga mempunyai kebaikan kepada manusia. "Bacteriophage (virus yang membunuh bakteria) digunakan sebagai vektor untuk terapi gen bagi penyakit Parkinson. "Virus tidak merosakkan sel tetapi terus membiak bersama dengan gen perumah. Ia menukarkan gen virus berbahaya menyebabkan gen cacat pesakit diperbetulkan," ujar Siti Suri. Katanya lagi, virus Vesicular stomatitis (VSV) pula boleh digunakan untuk merawat kanser yang dimasukkan ke dalam sel darah putih jenis Tsel yang bertindak sebagai 'pemburu kanser'. "Ia berperanan menjejak dan membunuh sel barah dalam nodus limpa, hati, dan limpa tanpa menjejaskan sel normal spleen," katanya. Prof. C.T Tan, 55, pakar perubatan dari Universiti Malaya yang mempunyai pengkhususan dalam kajian otak manusia adalah seorang lagi 'pemburu virus' yang aktif di negara ini. Beliau ialah salah seorang daripada kumpulan saintis perubatan Universiti Malaya (UM) yang mengenal pasti virus Nipah. "Bayangkan anda menyelamatkan ratusan nyawa manusia apabila satu wabak melanda pada September 1998 dan Jun 1999 di kawasan penternakan babi di Perak, Negeri Sembilan serta Selangor. "Sebanyak 265 orang individu dijangkiti dan mengakibatkan 105 kematian. Jika kita tidak mengenal pasti dengan cepat mungkin wabak ini akan mengakibatkan jumlah kematian yang lebih besar. "Malah ramai menyangka wabak ini disebabkan oleh Japanese Ensefalitis (JE) tetapi punca sebenarnya ialah virus Nipah bawaan kelawar yang terus menyerang otak manusia. "Mangsa akan mengalami sakit kepala yang teruk, sawan, loya dan demam panas," katanya. Untuk mengenal pasti penyakit seseorang, kaedah Pengimejan Resonan Magnetik digunakan untuk mengesan bahagian otak pesakit yang terjejas. Kemudian ujian serologi iaitu kajian tentang serum darah dan juzuk-juzuk khususnya sumbangan kepada perlindungan tubuh menentang penyakit dilakukan. Ini untuk mengenal pasti antibodi yang menentang virus serta menentukan sama ada seseorang itu dijangkiti virus atau tidak. "Namun saya begitu khuatir dengan penyebaran wabak disebabkan oleh virus selesema yang menyebabkan banyak kematian dan memberi kesan ekonomi yang teruk. "Bayangkan kesan wabak Sindrom Pernafasan Akut Teruk (SARS) yang berlaku di Asia dahulu apabila tersebar ia kepada manusia," ujar Tan.
Kuasa membunuh yang menakutkan

Bagi pakar virologi terkenal dan juga bekas pengarah Pusat Influenza Kebangsaan (Malaysia) WHO, Prof. Emeritus Datuk Dr. Lam Sai Kit, 66, minatnya untuk mengkaji virus tercetus apabila mendapati virus berbeza daripada bakteria dan mempunyai kuasa membunuh yang menakutkan. "Malah kesukaran mencari penawar virus menyebabkan saya menyambung pengajian di universiti di Australia dengan mengutip pengalaman daripada pakar virologi terkenal di sana. "Pengalaman yang tidak dapat dilupakan ialah semasa menyiapkan projek sarjana. Bagi melaksanakan tugasan itu saya dihantar ke sebuah kawasan hutan di Papua New Guinea untuk mengkaji virus baru di kalangan haiwan liar. "Bayangkan di hutan tebal kita tidak biasa dengan persekitarannya. Namun apabila Universiti Malaya membuka Fakulti Perubatan saya ditawarkan menjadi pakar virologi," katanya kepada Jurnal. Dr. Lam memberitahu, beliau suka mencabar diri mengenal pasti virus yang menyebabkan penyakit kepada pesakitnya. "Beribu-ribu ujian dilakukan seperti wabak denggi EV71 encephalitis yang bermula di Malaysia Timur pada 1997, Chikungunya pada 1998 dan virus Nipah pada 1999. "Malah kita berbangga kerana penyelidik negara kita sendiri yang menemui Virus Nipah serta membantu negara lain seperti Bangladesh yang sedang menghadapi wabak itu kini," katanya. Namun Dr. Lam melahirkan kebimbangan tidak ramai saintis perubatan yang minat mengkaji virus. "Virus sendiri banyak merebak contohnya virus H1N1. Baru kita mencari vaksin bagi virus selesema burung yang baru pula timbul. Malah tiada vaksin ditemui bagi kes demam denggi selain vaksin HIV. "Realitinya penyakit mampu merebak dengan pantas dan kini satu kes H1N1 dikesan di Malaysia. "Kerana itu perlunya kajian berterusan dan melahirkan ramai lagi pakar virus untuk kebaikan sejagat," katanya.

ADAKAH TEKNOLOGI PERUBATAN MENGALAMI PERUBAHAN????
(DULU DAN KINI)
Pada zaman dahulu bidang perubatan lebih tertumpu kepada cara-cara Islam ataupun tradisional. Namun, segalanya telah berubah akibat daripada perkembangan teknologi yang pesat. Teknologi merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu takrifan. Secara generalnya, teknologi pembangunan dan penggunaan alatan, mesin, bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Justeru, daripada perspektif perubatan saintis dan pakar-pakar inovasi telah memainkan peranan dalam memperkasakan bidang ini dengan mencipta pelbagai alat teknologi moden yang canggih. Kini terdapat pelbagai kemudahan teknologi yang dapat membantu para doktor dalam memberi rawatan kepada pesakit serta pesakit juga dapat membuat pilihan mengenai rawatan yang akan mereka jalani. Contohnya seperti MRI atau Magnetic Resonance Imaging yang merupakan kaedah penghasilan imej organ dalaman organisma hidup melalui penggunaan daya magnet yang kuat mengelilingi anggota badan. Selain digunakan untuk mengesan jumlah kandungan air, teknologi ini juga diaplikasikan untuk mengenalpasti perubahan psikologi dalam tisu hidup. MRI tidak mendedahkan pesakitnya kepada sebarang bentuk radiasi kerana proses tersebut tidak menggunakan x-ray. Antara kelebihan menggunakan MRI ialah ia digunakan untuk membezakan tisu patologi seperti tumor otak dan juga tisu normal.

Mata Bionik juga merupakan salah satu teknologi yang berkaitan dengan bidang perubatan. Teknologi mata bionik merupakan harapan baru untuk golongan buta. Sekumpulan saintis dari Universiti Johns Hopkin dan beberapa di tempat lain telah menggunakan silikon dalam proses pembuatan rod dank on tiruan. Mata bionik terdiri daripada tiga elemen utama. Mula-mula satu kamera miniatur yang dipasang pada cermin mata gelap akan menghantar imej ke sebuah radio penerima yang diimplan berdekatan dengan mata pengguna. Kemudian satu signal akan dihantar pada silicon kecil dan cip platinum sekitar 4mm persegi yang terletak di retina. Elektrod yang terdapat pada cip ini akan merangsangkan sel-sel ganglion supaya maklumat visual akan dapat dihantar menerusi saraf optik terus ke otak dan pada akhirnya membentuk imej visual.

KENAPA RAWATAN DI KLINIK SWASTA LEBIH MAHAL????

Tentu anda semua selalu tertanya-tanya kenapa caj rawatan di klinik swasta terlalu mahal sedangkan di klinik kerajaan begitu murah skali. Sebenarnya, caj rawatan yamg dikenakan biasanya setimpal dengan rawatan yang diberi. Kebiasaannya dalam menentukan hal caj rawatan kos untuk bahan yamg digunakan, kos sewa klinik, kemahiran doktor adalah diambil kira. Kos untuk bahan yang digunakan termasuklah pada kos bahan rawatan, kos bahan digunakan untuk memastikan semua barang bebas daripada kuman dan juga cecair pembunuh kuman. Harga sewa klinik juga sememangnya agak mahal berbanding di Bandar. Harga rawatan di Bangsar, Damansara agak mahal berbanding di Cheras, Kajang dan sebagainya. Selain itu, kemahiran doktor juga menentukan kos rawatan. Ini kerana, doctor yang banyak pengalaman dan mempunyai banyak kemahiran biasanya meletakkan caj yang agak tinggi setimpal dengan rawatan yang diberi.

Oleh kerana beban yang berat inilah maka kerajaan mengalu-alukan penubuhan hospital swasta atau persendirian. Tidak syak lagi hospital swata dapat mengurangkan beban kewangan kerajaan dan tekanan bilangan penduduk yang lebih ramai yang begitu mengambil berat tentang kesihatan. Sekarang ini bagi mereka yang berada, rawatan perubatan boleh didapati dari hospital Kerajaan. Dengan masyarakat menjadi lebih “affluent” pesakit sanggup membuat bayaran yang tinggi. Walaupun daripada satu sudut, bayaran tinggi menyebabkan ramai yang berpendapatan sederhana tidak mampu tetapi pendapatan hospital swasta meningkat sehingga mengadakan alat-alat yang terkini dan canggih.

KESIMPULAN

Penyakit yang tidak dapat diubati pada zaman dahulu sudah boleh diubati dengan teknologi yang ada sekarang. Perkembangan yang pesat dalam teknologi perubatan juga memberi peluang yang baik dalam menjana ekonomi negara. Dunia perubatan banyak mengalami revolosi yang dengan penciptaan teknologi baru yang serba canggih, ia juga membawa pelbagai manfaat dalam menangani cabaran dalam menghadapi pelbagai halangan rawatan penyakit. Dengan inovasi dan revolusi yang tercetus dalam bidang perubatan yang lahir daripada integrasi teknologi moden diharapkan dapat memberi manfaat dan kesejahteraan kepada semua pihak, bermula daripada doktor, pesakit, agama dan negara.
Kesihatan dan perubatan adalah bidang yang penting di dalam dunia sains perubatan. Walaupun pada zaman sekarang kita mempunyai teknologi perubatan yang canggih dan terkini, masyarakat khususnya disarankan agar menjaga kesihatan diri dari pelbagai aspek kesihatan.
www.karyanet.com.my/knetbeta/ebook/.../p_Amalan_Hidup_Sihat

Thursday, August 6, 2009

ISU SOSIAL


PENGENALAN

Kita sedia maklum bahawa tugas dan tanggungjawab polis, terutamanya dalam membanteras jenayah dan menjaga keamanan, kini lebih berat dan jauh lebih rumit. Pembangunan negara yang begitu pesat, terutamanya di bandar, menyebabkan jenayah harta benda seperti kes meragut beg, menyamun serta merompak semakin meningkat. Pemodenan dari segi teknologi melahirkan pelbagai jenis jenayah yang tidak pernah terdengar beberapa tahun dahulu. Contohnya, jenayah kolar putih yang melibatkan penyalahgunaan teknologi canggih berkomputer, semakin berleluasa. Gejala sosial semakin teruk jika dibandingkan masa dahulu. Kegiatan kong-kongsi gelap, samseng sekolah, kutu rayau, pengedaran dadah dan maksiat, serta keganasan rumahtangga, semakin membimbangkan. Ini semua menjadi cabaran harian kepada pihak polis.

PELAYARAN WEB NEGATIF

Minat dan kesukaan melawati laman-laman web yang tidak bermoral dan tidak berfaedah memberi kesan negatif dalam perkembangan minda dan fizikal manusia. Ketagihan terhadap laman web negatif mencetuskan kerosakan maruah, nilai keperibadian, dorongan terhadap jenayah seksualiti, masalah perundangan, perhubungan interpersonal dan pembaziran wang serta masa. Kewujudan laman web lucah yang mudah diakses oleh sesiapa sahaja termasuk anak-anak sekolah, remaja dan golongan dewasa memberi kesan negatif terhadap perubahan nilai dan gaya hidup mereka. Larangan agama terhadap perlakuan yang boleh menghampiri zina tidak mampu menyekat remaja dan golongan dewasa daripada menghindari perbuatan tercela. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran yang bermaksud “Jangan kamu hampiri perbuatan Zina kerana ia adalah amalan yang sangat keji ‘.

Ketagihan internet ini tertumpu kepada cybersex addiction dan comulsive gambling. Material berkaitan sex begitu mudah dan tersiar di internet dengan pelbagai dimensi dan ilustrasi pornograksi dan chatroom yang membicarakan unsur-unsur seksual. Kewujudan berbagai bentuk laman web negatif telah mencabar nilai dan gaya hidup insaniah sebagaimana yang diajar oleh Islam. Pendidikan Islam jelas mencegah umat dari terlibat dalam kegiatan tidak bermoral. Pendidikan akhlak menurut Islam ialah pembentukan jiwa dan peribadi muslim yang mampu menjaga dan menjauhi amalan-amalan buruk termasuk melayari laman web lucah. Impak kepada gejala ini maka merebaklah bermacam penyakit sosial akibat ketagihan seks seperti perzinaan, pelacuran, penularan HIV/AIDS, Homoseksual dan Lesbian, penyakit kelamin, curang dalam hubungan dan melakukan seks sebelum kahwin di kalangan remaja.

Menurut laporan akhbar dan kajian oleh penyelidik Universiti Malaya pada tahun 2005, ramai remaja sudah melakukan hubungan seks dalam menjalinkan perhubungan mereka. Malahan ada yang merakamkan untuk simpanan peribadi dan disebar untuk umum melalui internet dan telefon peribadi menggunakan teknologi 3G. Berdasarkan kajian Kementerian Kesihatan, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Universiti Malaya dan sebuah syarikat swasta5 pada tahun lalu mendapati 13 peratus remaja berusia 15 hingga 21 tahun pernah mengadakan hubungan seks sebelum. Kajian itu mendapati 76 peratus daripada respondennya remaja lelaki manakala 61 peratus membabitkan remaja perempuan. Dalam kajian lain Kementerian Kesihatan terhadap remaja bersekolah berumur 13 hingga 18 tahun mendapati 1.8 peratus daripadanya mengaku pernah terbabit dalam aktiviti seks.Walaupun isu seks bebas remaja membabitkan kedua-dua jantina lelaki dan perempuan, permasalah lebih besar sering melingkungi kaum hawa.

PERMASALAHAN REMAJA

Minat remaja terhadap ICT terutama teknologi internet dan alat komunikasi mendorong mereka menghabiskan masa di cyber café ,internet café dan telefon tangan. Program seperti chatting, permainan video, sms, mms, 3G dan berbagai aktiviti melaluinya membawa kesan dan cabaran tersendiri. Kegilaan anak remaja ini memberi cabaran kepada ibubapa mereka. Ramai pelajar yang ponteng sekolah, menyalahgunakan wang saku, meminjam wang teman bahkan ada yang sanggup menipu dan mencuri. Setiap ibubapa adalah pemimpin kepada anak-anak mereka. Menurut ajaran Islam setiap pemimpin bertanggungjawab terhadap pengikut mereka. Kawalan dan penjagaan yang berterusan perlu bagi menjamin anak-anak tidak terlibat dalam kancah gejala sosial. Hal ini mencabar pengurusan sekolah, pihak berkuasa dan orang ramai terhadap masalah pelajar yang mengunjungi pusat internet di waktu persekolahan dan selepas persekolahan. Kesannya ialah pembaziran masa kerana terlalu lama di cyber café, tidak ada kawalan keluarga dan berkembangbiaknya masalah serta gejala sosial di kalangan remaja. Hal ini menyebabkan kerajaan terpaksa bertindak mengawal aktiviti kunjungan remaja ke pusatpusat internet. Prosiding Seminar Kebangsaan E-Komuniti 2005. UKM 6-7 Disember 2005. Putrajaya. Pusat Kajian E-Komuniti. FSSK-UKM.

JENAYAH INTERNET

Kemunculan Internet sebagai alat komunikasi terkini menjanjikan satu wadah penyebaran maklumat yang memantapkan ilmu dan maklumat. Oleh kerana tiada siapa yang dapat mengawal perjalanan maklumat di dunia siber, berjuta-juta laman web telah dihidupkan. Bermacam-macam maklumat (sama ada benar atau salah), idea, ideologi, propaganda dan tidak kurang juga pornografi disebarkan melalui Internet. Namun kesemua peringkat penggunaan komputer seperti internet adalah sentiasa berhadapan dengan aktiviti jenayah. Sama ada sebagai mangsa kepada jenayah atau peralatan bagi jenayah atau kedua-duanya. Operasi input, pemprosesan data, operasi output dan komunikasi data telah digunakan dengan teliti untuk tujuan yang tidak sihat. Jenis jenayah internet yang biasa kita dengar adalah seperti penggodam. Penggodam ialah seorang yang mencipta dan mengubah suai perisian dan perkakasan komputer, termasuklah pengaturcaraan komputer, pentadbiran, dan urusan-yang berkaitan dengan keselamatan. Dalam pengaturcaraan komputer, penggodam ialah seorang pengaturcara yang menggodam atau mencapai matlamat dengan menggunakan satu siri pengubahsuaian untuk mengeksploit atau melanjutkan kod atau sumber melalui internet.

Jenayah Internet juga boleh dikategorikan sebagai boleh memalukan sesetengah orang, contohnya seperti seseorang itu menyebarkan tentang sesuatu perkara yang boleh memalukan sesetengah pihak. Jika penggunaan web atau internet disalah gunakan maka akan menimbulkan banyak kerugian kepada golongan manusia. Penggunaan teknologi informasi yang diaplikasikan dengan internet atau pun web dalam segala bidang seperti e-banking, e-commerce, e-government, e-education dan banyak lagi telah menjadi sesuatu yang lumrah. Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan cyberspace iaitu sebuah dunia komunuikasi berlandaskan computer yang menawarkan perkhidmatan yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).

Perkembangan internet yang semakin hari semakin meningkat baik teknologi dan penggunaanya dan mempunyai banyak kesan positif dan negatif. Untuk yang bersifat positif, banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi ini, misalnya kita dapat melakukan transaksi dengan e-banking, e-commerce juga membuat kita mudah melakukan pembelian maupun penjualan suatu barang tanpa mengenal tempat. Mencari referensi atau informasi mengenai ilmu pengetahuan juga bukan hal yang sulit dengan adanya e-library dan banyak lagi kemudahan yang didapatkan dengan perkembangan Internet. Tentunya, tidak mungkin akan terpingir bahawa teknologi Internet membawa kesan negatif yang ada. Internet atau pun web juga membawa keburukan yang bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara online dengan resiko tertangkap yang sangat kecil oleh individu ataupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar. Seperti seorang penggodam dapat masuk ke dalam suatu sistem jaringan perbankan untuk mencuri informasi E-commerce ada baik buruknya, seperti yang dilakukan oleh sekelompok pemuda di Medan yang memasang iklan di salah satu website terkenal “Yahoo” dengan seolah-olah menjual kereta mewah Ferrary dan Lamborghini dengan harga murah sehingga menarik minat seorang pembeli dari Kuwait. Perbuatan tersebut dapat dilakukan tanpa adanya hubungan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli.

HAK PERIBADI

Kepelbagaian teknologi komunikasi, daripada asas hinggalah paling canggih kini menjadi keperluan hidup. Mengapa tidak, banyak urusan harian boleh dilakukan dengan mudah hasil kepesatan teknologi. Namun, tidak semua individu menjadi pengguna teknologi mengikut kaedah atau cara betul. Tidak dinafikan, segelintir pihak menyalahgunakan telefon bimbit dan laman sosial di internet untuk menganiaya atau menceroboh hak peribadi orang lain dengan menipu, mengganggu, menuduh dan menabur fitnah. Selain faktor pengguna sendiri yang menyeleweng, gejala negatif berhubung penyalahgunaan teknologi ini boleh berpunca daripada kealpaan sesetengah pihak terhadap implikasi buruk andai tidak berhati-hati menggunakan teknologi.Apabila pengguna tidak menyedari etika, batasan dan risiko penggunaan teknologi komunikasi yang digunakan, tidak mustahil mereka sendiri akan terdedah dengan risiko menjadi pihak dianiaya atau terjebak dalam kes penyalahgunaan teknologi.

Di Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) menjadi badan yang mempunyai kuasa serta bertanggungjawab dalam bidang kawalan industri teknologi dan multimedia.Berteraskan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, SKMM bertanggungjawab melaksana dan mempromosikan dasar kerajaan dalam sektor komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya ini berperanan mewujudkan rangka kerja kawalan baru terhadap setiap cabang industri ini.Sejak akhir-akhir ini, budaya menyebar khidmat pesanan multimedia (MMS) baik dalam bentuk paparan gambar atau video dilihat makin menjadi-jadi. Kita bimbang senario ini memberi kesan kepada generasi muda yang mudah terpengaruh dengan kegiatan tidak sihat.Penyedia perkhidmatan sentiasa digalak memperkenalkan teknologi baru. Ini termasuk perkhidmatan MMS yang membolehkan pengguna menghantar dan menerima gambar serta video ringkas menerusi perkhidmatan jalur lebar. Penggunaan teknologi komunikasi yang canggih semakin berkembang dari semasa ke semasa. Teknologi ini adalah neutral. Baik atau buruknya bergantung kepada cara ia digunakan.Kita perlu meletakkan teknologi komunikasi dalam perspektif yang betul.

Ia sememangnya satu peralatan tapi ia mempunyai pelbagai tujuan penggunaan. Kalau baik tujuannya, maka baiklah peralatan komunikasi itu. Jika buruk, maka buruklah ia.Dalam konteks evolusi komunikasi kini, kesan penggunaan telefon bimbit bagi tujuan menghantar MMS bergantung kepada pengguna. Jika MMS yang dihantar adalah gambar atau video yang tidak baik atau memalukan, yang patut dipersalahkan adalah pengguna, bukannya telefon bimbit atau teknologi berkenaan. Perlu diingatkan, setiap kesalahan membabitkan teknologi komunikasi pada ruang dunia elektronik atau internet adalah seperti kesalahan yang dilakukan di dunia nyata. Pesalah boleh didakwa atau dibawa ke mahkamah jenayah atau sivil. Contohnya, penyebaran atau penjualan MMS yang tidak baik mungkin boleh dikategorikan sebagai jenayah dan boleh didakwa mengikut Kanun Keseksaan atau Akta berkaitan seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.

Kemudahan mengakses Internet secara global dan pertambahan jumlah pengguna Internet setiap hari membuka ruang komunikasi tanpa sempadan dan kemudahan berkongsi apa juga bentuk fail. Sebagai sebuah negara membangun, Malaysia turut menerima perkembangan rangkaian teknologi digital dan platform media baru. Sayangnya, kurang kajian tempatan yang dilakukan untuk mengkaji subjek media baru ini. Sebenarnya, di kebanyakan laman sosial, ada kaedah mengawal maklumat peribadi. Pengguna diingat menggunakan kaedah kawalan ini supaya mereka dapat mengawal siapa antara rakan mereka yang boleh melihat maklumat peribadi di laman terbabit. Usah salahkan orang lain kalau pengguna sendiri tidak melakukan kawalan. Peruntukan undang-undang sedia ada dan kod etika yang dibangunkan adalah mencukupi untuk menangani isu ini. Forum Pengguna atau CFM (Communications and Multimedia Consumer Forum) dan Forum Kandungan atau CMCF (Communications and Multimedia Content Forum) memainkan peranan penting dalam membantu memupuk sikap kawal selia kendiri di kalangan rakyat.

Selain itu, beberapa program kesedaran awam dianjurkan. Kedua-dua forum ini menyediakan saluran untuk aduan; mengendalikan pertikaian dan rungutan pengguna; mencadangkan tatacara penyelesaian pertikaian alternatif dan mengelakkan kes mahkamah jika anda rasa terpedaya dan mungkin juga boleh membantu mencadangkan tatacara pembayaran pampasan untuk pengguna.Dalam persekitaran pelbagai sumber dan media kandungan baru serta aplikasi yang diperkenalkan pemberi perkhidmatan, kawalan kendiri adalah satu pendekatan yang difikirkan sesuai dalam konteks ini. Antara asas penting untuk menjayakan kawalan kendiri adalah pengetahuan dan maklumat di kalangan pengguna mengenai cara berinteraksi dengan teknologi dan perkhidmatan yang disediakan serta hak dan tanggungjawab mereka. Pengguna tidak seharusnya memikirkan mereka boleh berbuat sesuka hati tanpa batasan atau tanggungjawab. Mereka perlu sensitif kepada sensitiviti masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dan kaum serta peruntukan undang-undang yang sedia ada. Kawalan kendiri dan pelaksanaan tanggungjawab di kalangan semua peringkat masyarakat adalah pendekatan paling sesuai untuk mewujudkan budaya sihat dan positif dalam penggunaan media dan teknologi.

LONGGOKAN SIARAN BARAT

Kesan-kesan negatif daripada pengaruh dunia tanpa sempadan begitu dirasai dengan kewujudan siaran televisyen berbayar daripada luar negara. Anak muda kita hari ini seolah-olah telah hilang jati diri budaya sendiri dan lebih berbangga dengan budaya luar. Setiap hari kini kita sering dilemparkan dengan nilai-nilai budaya luar dengan penyiaran rancangan drama, filem dan muzik terutamanya daripada Negara barat. Menurut Datuk Seri Najib Tun Razak dalam ucapanya pada 2 Ogos 2005, stesen TV mesti mengambil kira hasrat kita untuk membina negara dan bangsa sesuai dengan cita rasa kita, yang mengikut kehendak dan acuan kita sendiri. Pada pendapat kami, nilai jati diri yang kuat boleh dipupuk kepada generasi muda masa kini dengan menggunakan cara yang sama seperti oleh pengaruh luar yang mudah meresap masuk kepada mereka iaitu melalui siaran televisyen. Ini kerana, melalui siaran TV jugalah semua nilai-nilai positif boleh disemai. Semua itu sebenarnya boleh dipupuk dengan penyiaran semula khazanah budaya dan hiburan yang pernah disiarkan di Negara ini. Penyiaran semula khazanah seni negara meliputi siaran drama, rancangan hiburan, rancangan budaya, filem dan dokumentari yang pernah diterbitkan oleh RTM. Maka itu memerlukan satu stesen TV yang mengkhususkan kepada penyiaran bahan tersebut di mana melakukan penyiaran berkala konsisten.

KEHIDUPAN SOSIAL REMAJA

Secara umumnya masalah sosial merangkumi berbagai perlakuan negatif anggota masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat ataupun negara. Secara perundangan tidak terdapat definisi yang khusus bagi mengkategorikan remaja. Akta Pekerjaan Kanak-Kanak dan Orang Muda 1996 mentakrifkan seorang kanak-kanak adalah mereka yang berada dalam lingkungan umur 10 hingga 14 tahun. Dalam Akta Pengangkatan 1952, kanak-kanak didefinisikan mereka yang berumur 21 tahun ke bawah. Walaupun setiap akta ini tidak menjelaskan peringkat umur tertentu, secara umumnya dalam membicarakan masalah remaja, golongan remaja yang perlu ditumpukan adalah yang berumur di bawah 21 tahun dan sebahagian besar daripada mereka masih dalam alam persekolahan.

Di Malaysia, remaja merangkumi lebih daripada separuh keseluruhan penduduk. Oleh kerana bilangannya yang ramai, maka masalah yang berkaitan dengan kelompok ini juga banyak. Data dan statistik banyak menunjukkan keruntuhan akhlak di kalanagan remaja di negara ini adalah semakin serius. Mengikut Pihak Berkuasa Jenayah Bukit Aman (Berita Harian, 22 September 1993) antara tahun 1990 dan 1992 sahaja, seramai 37602 individu ditahan bagi kesalahan jenayah harta benda serta kekerasan. Daripada jumlah ini, seramai 3450 atau 9.17% adalah remaja dan dalam kalangan remaja yang diberkas pula, kesalahan yang dilakukan boleh dibahagikan kepada jenayah kekerasan dan harta benda.
Perangkaan polis menunjukkan, antara kes jenayah yang selalu dilakukan oleh remaja adalah pecah rumah, rusuhan, pergaduhan sesama mereka, salah guna dadah, mencuri basikal atau motosikal. Satu lagi tabiat remaja yang menampakkan potensi untuk menjadi gejala yang sukar dibendung adalah kegemaran mereka membazir masa. Istilah yang popular digunakan kini adalah “budaya lepak”. Satu kajian di dua buah rumah pangsa di Kuala Lumpur mendapati sebanyak 90% remaja kaum Cina terus pulang ke rumah selepas sekolah, sebanyak 72% remaja kaum India berbuat demikian dan hanya 5.8% remaja kaum Melayu pulang ke rumah selepas sekolah.

PUNCA KERUNTUHAN AKHLAK

Daripada data dan statistik yang dibentangkan, terbukti keruntuhan ahklak di kalangan remaja masih pada tahap yang tinggi. Keruntuhan ahklak ini dapat dilihat dari pelbagai sudut. Antara punca yang dikenal pasti adalah seperti faktor yang dikaitkan dengan keruntuhan akhlak remaja adalah penglibatan dalam jenayah. Remaja yang terlibat dalam jenayah bukan sahaja datang daripada keluarga yang miskin tetapi juga keluarga berada, malah segelintir daripada mereka berasal daripada keluarga yang mempunyai latar belakang yang baik. Justeru, bolehlah dikatakan bahawa punca-punca keruntuhan akhlak yang utama adalah kemerosotan dari segi asuhan, didikan, bimbingan serta kawalan oleh ibu bapa atau penjaga.

Selain itu, tekanan hidup, sikap mengejar kemewahan serta penglibatan dalam aktiviti sosial lain menyebabkan ibu bapa dan anak kurang mempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap, berbincang, berdamping antara satu sama lain. Malah ada yang jarang bersua muka. Keadaan ini menyebabkan remaja membawa cara hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapa. Keluarga yang terlalu mewah cara hidupnya juga menyebabkan keruntuhan disiplin remaja. Sebagai contoh, ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak kerap memberikan wang saku yang terlalu banyak. Perbuatan ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh remaja lain yang bersuka-suka. Kesan pergaulan bebas dan terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya yang rosak akhlak akan memburukkan lagi keadaan. Sikap ibu bapa juga yang tidak mengambil berat tentang kelakukan dan pergaulan anak remaja mendorong pada kerosakkan ahklak. Remaja yang terlalu awal terdedah kepada alam masyarakat yang mempunyai sikap yang kompleks tanpa bimbingan mencukupi daripada ibu bapa juga merupakan salah satu faktor keruntuhan akhlak.

Antara punca-punca lain keruntuhan akhlak yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan adalah alam rumah tangga yang tidak teratur, perpisahan ibu bapa, pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga, keadaan sosio-ekonomi yang sempit, suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan tenteram serta tidak keupayaan pihak penjaga mengawasi pendidikan anak-anaknya boleh juga membawa kepada kancah keruntuhan moral. Justeru, sebagai ibu bapa dan anggota masyarakat yang bertanggungjawab, kita seharusnya menjalankan kewajipan dengan merancang aktiviti, mengenal pasti masalah anak, memberi nasihat, pedoman, memberikan kemudahan-kemudahan serta mengawal selia anak sepanjang masa. Selain itu, pengaruh persekitaran, luaran dan media massa juga sentiasa membentuk perilaku para remaja yang masih mentah dalam menghadapi cabaran hidup. Pelbagai dorongan yang kurang sihat dipaparkan melalui persekitaran ini yang seterusnya menyebabkan mereka terikut-ikut dengan pengaruh ini.

Lantaran itu untuk memenuhi keinginan ini, mereka merayau-rayau di pusat-pusat membeli-belah, pusat permainan video dan secara tidak langsung terlibat dalam pergaulan bebas. Pengaruh di sekolah juga penting dalam pembentukkan akhlak remaja. Tekanan yang dihadapi pelajar semasa di sekolah kerana tumpuan terpaksa diberikan dalam akademik serta guru yang kurang profesional dalam menangani masalah pelajar yang bermasalah akhirnya menyebabkan pelajar mengambil jalan mudah untuk keluar daripada masalah itu dengan terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang kurang sihat. Situasi ini didorong oleh kurang perhatian daripada ibu bapa di rumah.

CARA MENGATASI MASALAH

Perbincangan mengenai keruntuhan ahklak remaja adalah berkisar isu pelajar remaja. Justeru, strategi mengatasi masalah seharusnya ditumpukan pada golongan remaja ini. Berikut beberapa saranan yang diberi iaitu peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Ibu bapa mestilah memperhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasai masalah tersebut. Ibu bapa juga seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak-anak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukkan moral yang baik.

Selain itu ibu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberikan keyakinan, keberanian, mewujudkan sikap positif terhadap masalah, emosi dan keputusan. Selain itu tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama, nilai-nilai murni, motivasi, melatih anak cara bersopan, prinsip-prinsip akauntabiliti, tepati janji, berketerampilan, menunjukkan keperibadian yang mulia, amanah, sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak. Pendekatan akademik boleh dilakukan dengan menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademik seperti kegiatan ko-kurikulum di sekolah. Begitu juga dengan perubahan-perubahan teknik-teknik pengajaran seperti penggunaan komputer, video, bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas.

Selain itu, mewujudkan sistem perundangan di sekolah. Peruntukan undang-undang di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut di kalangan pelajar sekolah, di samping mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu bapa dalam pengawasan disiplin. Saranan seterusnya ialah penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa seperti polis. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar-pelajar. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis. Langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) perlulah memainkan peranan yang penting. Pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa, penjaga dan guru perlu diadakan khasnya bagi pelajar-pelajar yang bermasalah. Ibu bapa seharusnya menerima teguran daripada guru dengan sikap terbuka dan positif.

KESIMPULAN

Pelbagai langkah boleh diambil dan dilaksanakan, tetapi apa yang lebih penting: ibu bapa mestilah memainkan peranan dan tanggungjawab dalam mengatasi masalah keruntuhan akhlak di kalangan remaja. Dengan kata lain, walau apapun langkah yang diambil oleh mana-mana pihak, tanpa kerjasama daripada ibu bapa, nescaya gejala ini sukar diatasi.